Helgeland Landbrukstjenester

Vil investere i Marka

Det satses videre på skolegårdsbruket ved Mosjøen videregående skole, avdeling Marka. Det skal investeres i moderne driftsbygninger og produksjonsutstyr.

Når fylkesrådet sender sin innstilling til fylkestinget for behandling i desember, går rådet for at det fortsatt skal være stor aktivitet på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka.

– Nordland fylkeskommune skal ha en landbruksutdanning som gir den beste kompetanse i arktisk landbruk. Vi spisser naturbruksutdanningen og deler oppgaven mellom Kleiva på Sortland og Marka i Mosjøen, forklarer fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen.

Investerer for morgendagen

Det har vært knyttet spenning til om skolegårdsbrukene blir opprettholdt begge stedene. I innstillingen går fylkesrådet for at det skal satses videre på skolegårdsbruket ved Mosjøen videregående skole, avdeling Marka. Det poengteres blant annet at det skal investeres i moderne driftsbygninger og produksjonsutstyr.

– Dette vil sikre kompetent arbeidskraft til næringen og samtidig skape et godt pedagogisk kompetansemiljø, forklarer Olavsen.

To pluss to

I omstruktureringen ligger det blant annet til grunn en annen måte å organisere yrkesopplæringen innen landbruk, enn det som har vært vanlig til nå. Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Knut Petter Torgersen påpeker at landbruksutdanningen er i endring, og at man nå tilpasser også denne utdanningen til å følge hovedmodellen for yrkesutdanning.

– Vi legger til grunn at fagutdanning i landbruk vil følge hovedmodellen innen yrkesfagopplæring, når forsøksperioden er over. Dette betyr to år i skole og to år i lære i næringen, og avvikling av dagens treårige agronomutdanning i skole. I tillegg videreføres Vg2-tilbudene innen skogbruk og hest og hovslager samt Vg3 tilbudet naturforvaltning som gir studiekompetanse. Kompetanse utover fagutdanningen må gis på fagskolenivå, forteller Torgersen.

Utvalg skal utvikle

Som oppfølging av vedtatt Temaplan for landbruk, påpeker gruppeleder i Høyre, Bente Anita Solås at det skal nedsettes et utvalg med representanter fra fylkeskommunen sentralt, landbruksskolene og fylkesmannen.

– Sammen skal vi utarbeide en felles handlingsplan for å videreutvikle fylkets naturbruksskoler innenfor landbruk og bli gode regionale næringsaktører, forteller Solås.

Kompetansemiljøet på og rundt avdelingen på Kleiva vil få i oppdrag å fremme forslag om alternativ aktivitet.

– De som sitter nærmest kunnskapen skal altså spille inn kompetansehevende tiltak innen naturbruk generelt og landbruk spesielt. Her vil ny organisering av utdanningsmodell innen utmarksnæring bli vektlagt. Dette blir et svært spennende oppdrag som gir mulighet til å definere hvilken landbruksretning vi skal ha i Nordland framover, forteller Solås.

Satser også på voksne

Voksenopplæringstilbud innen landbruk er et svært godt tiltak for å heve kompetansen hos de som driver og arbeider i landbruket. For at regionale utviklingsmidler skal være en finansieringskilde må avdelingene på Kleiva på Sortland og Marka i Mosjøen samarbeide om et felles voksenopplæringstilbud. Voksenopplæringstilbudets organisering og innhold skal også behandles i utvalget.

– Nordland fylkeskommune skal ha en landbruksutdanning som gir den beste kompetanse i arktisk landbruk. Så enkelt – og så vanskelig. Derfor spisser vi nå de to utdanningene vi har i fylket, avrunder gruppeleder i KrF, Peter Eide Walseth.