Helgeland Landbrukstjenester

Vedtekter for Helgeland Landbrukstjenester SA

Vedtekter for Helgeland Landbrukstjenester SA som PDF for nedlasting

 • 1 Organisasjon

Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366, videre benevnt som HLT, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for HLTs gjeld.
HLTs administrasjon ligger i Vefsn kommune.

 • 2 Formål

HLTs hovedoppgave er å skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom m.m.
HLT har som formål å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere innenfor naturbruksfagene, samt legge til rette for videreutdanning av voksne arbeidstagere som ønsker fagbrev eller annen form for kompetanseheving innenfor gjeldene fag. HLT skal fungere som et samlende og koordinerende organ for naturbruksfagene, i tillegg stå sentralt i forhold til rekrutteringsarbeidet i de gjeldene fag. Videre kan HLT bistå ved etablering av liknende tiltak i bedrifter eller organisasjoner andre steder i landet.
HLT kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak som kan være med å forbedre medlemmenes driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd.
Det kan også være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket eller være utviklende for nærmiljøet.

 • 3 Ansvar

HLT skal stå som arbeidsgiver for daglig leder og kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

 • 4 Medlemskap/andeler

HLT skal være åpent for medlemmer som har rett til tilskudd for avløserutgifter og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg. For å opprettholde medlemskap må Helgeland Landbrukstjenester SA være brukt til utlønning av ferie-/fritidsavløsing i løpet av de 2 siste kalenderår. Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr 1.000,-, som betales inn kontant. Andelen forrentes ikke. Andelen følger landbrukseiendommen. Ved eier/brukerskifte kan andelen overføres til ny eier/bruker. I tillegg kan styret fastsette en administrasjonsavgift.

 • 5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres behov. Medlemmene må til enhver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene. Når HLT står som arbeidsgiver for arbeidstagerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.
HLT skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. HLT skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.
Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstagerne etter gjeldende krav i AML og KSL, jfr kundeavtalen.
Medlemmene må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets og årsmøtet sine vedtak, lover og regler som gjelder for de tjenester som blir utført av HLT.

 • 6 Utmelding/eksklusjon

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato og frem til 31. desember for deretter å følge kalenderåret. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til HLT.
Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor HLT, kan ekskluderes fra HLT. Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremme krav om erstatning for det tap som HLT er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet.
Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt HLTs økonomi gir rom for dette, forutsatt at alle mellomværende med HLT er gjort opp. Innbetalt administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av HLTs midler (formue).
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i HLT. 

 • 7 Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

Kommentar:
I følge Samvirkeloven § 10 skal vedtektene inneholde bestemmelse over hvordan overskudd skal kunne brukes. Alternativene er punkt 1-5 ovenfor. HLT bestemmer selv hvilke alternativ som er aktuelle, men vedtektene må inneholde minimum et punkt. For de fleste vil punkt 1-3 være aktuelle.

 • 8 Styret

HLT ledes av et styre på (7) medlemmer som velges på årsmøtet. To av styremedlemmene skal være ansatte som er innstilt av og blant de ansatte i HLT. Disse representantene kan ikke velges til leder eller nestleder.
Minst 1, og maksimum 2 av styremedlemmene skal være fra en lærebedrift.
Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er (2) av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.
Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst (3) av medlemmene i styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til HLT i god tid, slik at varamedlem kan innkalles.
Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

 * 8.1 Styrets oppgaver
Styret skal lede HLTs oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter.
Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenlige løsninger.
Styret skal sørge for at opplæringskontoret fungerer til det beste for lærlinger og lærebedrifter.
Styret er ansvarlig for at hele HLTs virksomhet blir utført på en forsvarlig måte.

Videre skal styret bl.a.:
1. Ha ansvar for at HLTs økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en administrasjonsavgift. Forvalte HLTs midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.
2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er valgkomiteens oppgaver.
3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.
4. Ha ansvar for årsberetning/årsmelding for HLT.
5. Utarbeide budsjett og strategiplan for kommende år.
6. Ansette og si opp daglig leder og fastsette lønn og ansettelsesforhold.
7. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til enhver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.
8. Arbeide aktivt for å utvikle HLT videre slik at medlemmene til enhver tid får de tjenester de har behov for.
9. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.
10. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig leder).
11. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på HLTs vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.

HLT forpliktes ved underskrifter av HLTs styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura.
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager etter hvert møte.

 • 9 Årsmøtet
  Årsmøtet er HLTs øverste myndighet og består av utsendinger fra regionene. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.
  Innkalling vedlagt HLTs saksliste, årsmelding, regnskap, strategiplan og budsjett skal sendes medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel.
  Kun årsmøteutsendinger har stemmerett.
  Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) uker før årsmøtet holdes.
  Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.
  Hver utsending har 1 stemme.
  Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemmetall avgjør møteleders stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning.
  Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden og årsmøteutsendinger
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av en representant til å skrive under møteboka sammen med møtelederen
5. Styrets årsmelding
6. Regnskap og revisjonsmelding
7. Strategisk plan for kommende år
8. Innkomne forslag til årsmøtet
9. Godtgjørelse til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen
10. Valg
Valg som skal skje etter innstilling fra valgkomiteen
a. Valg av styreleder for 1 år
b. Valg av styremedlemmer for 2 år
For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 medlemmer stå på valg hvert år, første år etter loddtrekning mellom de innstilte styremedlemmene. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret blir valgt til leder, må nytt medlem til styret velges for resten av perioden.
c. Valg av 3 vararepresentanter til styret (nummererte) for 1 år
d. Valg av nestleder for 1 år
e. Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
f. Valg av revisor etter innstilling fra styret
g. Valg av leder til valgkomiteen 

 • 10 Valgkomité

HLT skal ha en valgkomité på (4) medlemmer. Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.
Valgkomiteens medlemmer har en funksjonstid på 2 år og rullerer med 2 medlemmer hvert år. Medlemmer i valgkomiteen kan gjenvelges som leder, men ikke som medlem. Det skal hvert år velges (1) varamedlem til valgkomité. Valgkomiteens leder har en funksjonstid på 1 år.
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg iht valginstruks. Revisor skal velges etter innstilling fra styret.

 • 11 Regioner og årsmøteutsendinger

Helgeland Landbrukstjenester SA er inndelt i 4 regioner
Region ytre (HALD, Nesna)
Region Indre (Vefsn, Grane og Hattfjelldal)
Region sør (Sømna, Vega, Vevelstad)
Region Nord (Hemnes, Rana)

1. Medlemmer avgir forslag til årsmøteutsendinger til valgkomiteen
2. Valgkomiteen innstiller til årsmøteutsendinger fra hver region
3. Medlemmene velger utsendinger for sin region elektronisk

Hver region er representert i HLTs årsmøte med en utsending pr. 20. påbegynt aktiv medlem. I tillegg velges det 2 varamedlemmer i nummerorden fra hver av medlemsregionene. Alle med medlemskap i HLT har stemmerett til valg av årsmøteutsendinger fra regionen, jfr.§ 4.
Ved avstemninger i regionen har hvert enkelt medlem 1 stemme. Valgene blir avgjort med vanlig flertall. Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt.

Elektronisk valg ledes av leder i valgkomiteen sammen med administrasjonen.

 • 12 Tvister

Tvist mellom HLT og et eller flere av HLTs medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren.
Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.
Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

 • 13 Vedtektsendring

Endring av HLTs vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 • 14 Oppløsning – Fusjon

Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av møtedeltakerne Det årsmøtet som vedtar oppløsning, velger et avviklingsstyre. For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever da 2/3 flertall blant årsmøteutsendingene.
Eventuelle gjenstående midler, etter dekning av gjeld, skal henstå i fem -5- år, i tilfelle et foretak med samme formål blir dannet. Midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Årsmøtet fatter vedtak om allmennyttig formål som skal motta midlene dersom nytt foretak ikke er dannet innen fem år.

Vedtektene er godkjent av årsmøte 27.03.2019

Vedtektene gjelder fra 27.03.2019