Helgeland Landbrukstjenester

Tilskudd


Årsrapport inneværende år

Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie-/fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp

Menyen

Når du har logga inn i kundeportalen finner du menyen på venstre side (se fig). Årsrapport er lagt inn under «Dokumenter». Når du trykker på dokumenter finner du dokumentene som er tilgjengelig for deg. Du skal velge «Årsrapport fra NLT – inneværende år».

 Årsrapport

«Årsrapport fra NLT- Inneværende år» ligger der som et PDF dokument. Når du trykker på dokumentet blir det lasta ned og du kan åpne det.


Ubenyttet tilskudd

Har du søkt og fått avløsertilskudd for i år men ikke brukt det fullt ut bør du utnytte muligheten og ta deg litt fri. Vi skaffer deg avløser og gjør jobben med lønnsutbetaling  og rekruttering hvis det er behov for det. Ved å bruke HLT som arbeidsgiver slipper du alt som har med administrasjon, forsikringer, lønnsutbetalinger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, og så videre.

Oversikt over tilskuddssatser her

Du er arbeidsleder og har den daglige kontakten og omgangen med avløseren. Timelistene registrers av den ansette enkelt i vårt system WebTemp, og alt du trenger å gjøre er å godkjenne listene innen den 15. i hver måned for utlønning den 25.

Ta kontakt, hvis du lurer på noe, eller sjekk ut kriterier m.m. her.

Veiledninger

Søknad om:

Disse linkene er til nettsider fra Altinn og Landbruksdirektoratet, og er ment som en veiledning i hvordan det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Den 30. juni 2015 fastsatte Landbruks- og matdepartementet (LMD) endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel (FOR-2014-12-19-1821). Endringene trådte i kraft umiddelbart. Kommunen skal heretter behandle søknader om tilskudd i tråd med de siste endringene i forskriften.

Kort oppsummert innebærer endringene i forskriften det følgende:

  • For tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom er øvre aldersgrense på 70 år gjeninnført. For tilskudd på andre grunnlag er det fortsatt ingen øvre aldersgrense.
  • Begrensningen på 365 dager med tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom knyttes til antall dager det er utbetalt tilskudd for. Tidligere var grensen knyttet til antall sykmeldingsdager.
  • Der maksgrensen på 365 dager med tilskudd ved jordbrukerens sykdom er nådd, innføres en venteperiode på minst 26 uker før tilskudd igjen kan utbetales på dette grunnlaget. Eventuelle sykmeldinger i løpet av venteperioden får ingen betydning.
  • Tilskudd til 14 dager avløsning av far i forbindelse med fødselen kan utbetales for avløsning som har skjedd i tidsrommet fra 14 dager før fødselen til 14 dager etter at mor og barn kommer hjem fra sykehuset.
    Det er ikke lenger et krav at avløsningen har skjedd «sammenhengende».
  • Det er mulig å søke om delutbetalinger av tilskuddet ved avløsning utover to måneder. Tilskuddsbeløpet for hele sykmeldings-eller foreldrepengeperioden skal bli det samme enten det sendes én søknad i etterkant eller flere delsøknader i løpet av perioden.

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom

Søknadsprosessen

Høsten 2018 ble det ei omlegging fra papir til elektronisk søknad om tilskudd ved sykdom. Omorganisering i NAV medfører også at saksbehandler på landbrukskontoret ikke lenger får innhente opplysninger om sykepenger (dagsats) på det lokale NAV-kontoret.

Det dere som bønder må gjøre ved en eventuell søknad er å enten gi saksbehandler på landbrukskontoret en skriftlig fullmakt så han kan innhente opplysningene fra NAV, eller selv sjekke opp hvilken dagsats du har i sykepenger og ringe landbrukskontoret å oppgi den.

Husk også at skjema NAV-08-3501, «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger» også skal fylles ut.

Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor eller Helgeland Landbrukstjenester så får du hjelp og tips.

Info her: Avløsning sykdom Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist:

Senest ett år etter siste dag i den perioden du søker tilskudd for.

Veiledning fra landbruksdirektoratet finner du her


Info

Søkere som ønsker mer informasjon om ordningene kan henvende seg til landbruksforvaltningen i kommunen eller søke opp internettsidene til Landbruksdirektoratet: www.slf.dep.no.

Reglene som gjelder for disse ordningene følger av «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket«.

I tillegg har jordbruksavtalen bestemmelser for disse ordningene. Forskriftene inneholder vilkår, saksbehandlings- og administrative regler, mens jordbruksavtalen inneholder bestemmelser om tilskuddssatser, soner, driftssenter, definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, hvilke tilskudd det kan søkes om ved hver av søknadsomgangene, registreringsdatoer og søknadsfrister.

Jordbruksavtalen finnes her

Forskriftene finnes også på www.slf.dep.no og på www.lovdata.no. Rundskrivene finnes på www.slf.dep.no.