Helgeland Landbrukstjenester

Sykdomsavløsning…endringer i forskrift

Den 30. juni 2015 fastsatte Landbruks- og matdepartementet (LMD) endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel (FOR-2014-12-19-1821). Endringene trådte i kraft umiddelbart. Kommunen skal heretter behandle søknader om tilskudd i tråd med de siste endringene i forskriften.

Kort oppsummert innebærer endringene i forskriften det følgende:

  • For tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom er øvre aldersgrense på 70 år gjeninnført. For tilskudd på andre grunnlag er det fortsatt ingen øvre aldersgrense.
  • Begrensningen på 365 dager med tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom knyttes til antall dager det er utbetalt tilskudd for. Tidligere var grensen knyttet til antall sykmeldingsdager.
  • Der maksgrensen på 365 dager med tilskudd ved jordbrukerens sykdom er nådd, innføres en venteperiode på minst 26 uker før tilskudd igjen kan utbetales på dette grunnlaget. Eventuelle sykmeldinger i løpet av venteperioden får ingen betydning.
  • Tilskudd til 14 dager avløsning av far i forbindelse med fødselen kan utbetales for avløsning som har skjedd i tidsrommet fra 14 dager før fødselen til 14 dager etter at mor og barn kommer hjem fra sykehuset.
    Det er ikke lenger et krav at avløsningen har skjedd «sammenhengende».
  • Det er mulig å søke om delutbetalinger av tilskuddet ved avløsning utover to måneder. Tilskuddsbeløpet for hele sykmeldings-eller foreldrepengeperioden skal bli det samme enten det sendes én søknad i etterkant eller flere delsøknader i løpet av perioden.