Helgeland Landbrukstjenester

 

PENSJONS-

ORDNINGER

 

 


                                                                

Bønder  kan  også  få  god  pensjon

Bønder og andre sjølvstendig næringsdrivande har høve til å sikre seg god pensjon i tillegg til folketrygda.

Lov om obligatorisk tenestepensjon (OTP) sikrar alle lønnstakarar pensjon gjennom arbeidsforholdet. NLT har forhandla fram ein god avtale med KLP, om OTP for avløyserlaga og sjølvstendig næringsdrivande. Sjølvstendig næringsdrivande (bøndene) er ikkje forplikta til dette, men den avtalen NLT har forhandla gjer det svært fordelaktig.

Mange bønder har spart til pensjon gjennom Individuell Pensjonsavtale (IPA), som har gitt 28 % skattefrådrag for premiebetalinga. Ordninga med skattefrådrag for IPA er no oppheva. OTP-ordninga gjer uansett større fordelar for sjølvstendig næringsdrivande:

  • Du kan setje av inntil 4 % av fastsett næringsinntekt. Innskotet i pensjonsordninga blir berekna av inntekter mellom 1 G og 12 G. Er næringsinntekta til dømes kr 400 000,- kan innskotet utgjere inntil kr 16 000,- . Spare-prosenten kan endrast frå år til år, og du kan stanse avtalen kan dersom du ikkje ynskjer å fortsetje sparinga
  • Innskotet blir ført som kostnad i rekneskapen. For sjølvstendig næringsdrivande som har maksimal marginalskatt (50,7 %), betyr dette 1 krone mindre i skatt når ein sparer 2 kroner.
  • Det skal ikkje betalast arbeidsgiveravgift av det som vert innbetalt.
  • Bønder som har inntekt og pensjonsordning i andre arbeidsforhold får ikkje avgrensingar i høve til å gjere innskot i OTP-ordninga for næringsdrivande.
  • Pensjonen kan takast ut frå 67 år og ved eventuelt dødsfall blir pengene utbetalt til attlevande.

Den viktigaste grunnen for at du som bonde og næringsdrivande bør etablere OTP er at folketrygda sin alderspensjon blir for knapp for dei aller fleste. I framtida blir folketrygda enda knappare. Innskota du gjer kvart år blir plassert i fond, som inneber at pengane veks fram til du blir pensjonist. Avtalen NLT har inngått for medlemmene gjer kostnadene til forvaltning av ordninga svært lave. Dersom innskotet er kr 10.000,- i året, vert kostnadane kr. 291 (kr. 201 i årsgebyr + 0,9 prosent av innskotsbeløpet). I tillegg kjem forvaltningskostnader og ein premie for det såkalla innskotsfritaket.

Innskotsfritaket betyr at KLP betaler dei årlege innskota dersom du blir arbeidsufør.
Dei årlege kostnadene får du utrekna nøyaktig når du loggar deg på.

Her kan du etter å ha lagt inn opplysningar om mellom anna næringsinntekt, berekne og eventuelt inngå OTP-kontrakten din. Du får deretter tilsendt stadfesting på avtalen og giro i posten.

Avtalen må vere inngått innan 31. mars for å få frådrag på fjorårets inntekt.

Dersom du har spørsmål eller ønskjer hjelp, kontakt:

Romar Skeie Olsen i Norske Landbrukstenester, telefon 97 11 30 74, e-post romar@n-lt.no


Pensjonsreformen

NY ALDERSPENSJON FRA 01.01.2011

se orientering her (pdf)>>


Pensjonsreformen

HVA BETYR DEN FOR DINE PENSJONSRETTIGHETER

se orientering her (pdf)>>


TIDLIGPENSJON

Fra 2011 innføres det en ny ordning med fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Avtalepartene har blitt enige om at forskrift om tidligpensjon endres, slik at det blir mulig å motta fleksibel alderspensjon og tidligpensjon til jordbrukere samtidig.

Dette skal gjelde både for de som allerede mottar tidligpensjon og for nye søkere.

Det vil ikke bli noen avkorting av tidligpensjonen for de som velger å motta begge ytelsene samtidig.

Aldersgrense:

For å ha krav på enbrukerpensjon må bruker ha fylt 62 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år.

Varighet i næringen:

Bruker må ha vært jordbruker i minst 15 år. Ved søknad om tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste 5 årene før overdragelse av eiendommen eller oppsigelse av forpaktningsforholdet.

Referanseperiode:

De 5 siste sammenhengende år der siste år er 2 år tilbake i tid i forhold til søknadsåret.

Referanseinntekt:

Referanseinntekten fra landbrukseiendommen må være på minst 90.000,-. Gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden fra jordbruk/gartneri må utgjøre minst 25 prosent av samlet referanseinntekt *.
* Referanseinntekt er summen av:
a) Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri
b) Næringsinntekt fra skogbruk
c) Utbetalte sykepenger som er opptjent av virksomhet som nevnt i bokstavene a og b
d) Lønn som er betalt fra bruker til samboer for dennes arbeid på landbrukseiendommen

Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon:

Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67 % av brukers samlede inntekt, eller brukers og ektefelle/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekt. Du kan altså ikke tjene mere enn 33% i annen inntekt * i referanseperioden.
* Annen inntekt:

a) Lønnsinntekt
b) Næringsinntekt fra fiske og fangst
c) Utbetalte sykepenger opptjent gjennom inntekt som nevnt i bokstavene a og b
d) Utbetalte dagpenger
e) Utbetalt uførepensjon, attføringspenger, rehabiliteringspenger

Samlede inntekt: Summen av referanseinntekt og annen inntekt.

Fribeløp etter innvilget tidligpensjon:

Bruker og ektefelle/samboer kan hver for seg ha inntekt på inntil kr. 150.000,- pr. år i tillegg til tidligpensjonen. Beløpets størrelse fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Forhåndstilsagn:

Bruker, ektefelle/samboer kan kreve å få et foreløpig tilsagn på om de er berettiget til tidligpensjon. Forhåndstilsagnet er gyldig i 6 måneder fra det er kommet frem til søker.

Søknad:
Se veiledning om søknaden her
OBS!!! Vær oppmerksom på at felt G i søknadsskjemaet MÅ besvares med «NEI» i avkryssningsboksen (se § 11 nedenfor).

§ 11 i «Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere»: Det ytes ikke tidligpensjon etter denne forskrift for tidsrom det ytes avtalefestet pensjon, eller det ytes arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, eller etterlattepensjon etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kap. 11, 12 og 17.

Utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige brukers og eventuelt ektefelles/samboers samlede referanseinntekt.

Søknad skal fremmes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning og sendes kommunen. Kommunen kontrollerer at søknaden er rett utfylt, at all dokumentasjon følger vedlagt og gir om nødvendig uttalelse i saken. Kommunen sender søknaden med vedlegg til fylkesmannen som avgjør saken.

  • Kopi av tinglyst skjøte eller oppsigelse av forpaktningsavtale
  • Utskrift av godkjent ligning for de 5 årene som inngår i referanseperioden
  • Skattekort må sendes inn hvert år
  • Næringsinntekt må splittes opp på jordbruk/gartneri, skogbruk o.l. og ev. annen næringsinntekt for å sikre at sammensetningen av inntekt tilfredsstiller kravene i ordningen.