Forskriften er i det vesentlige lik det utkastet departementet sendte på høring den 9. juli 2014. Det er foretatt en rekke mindre presiseringer i ordlyden. I tillegg er det gjort følgende endringer:

  • Kravet om tilknytning til landbrukseiendom som vilkår for tilskudd er videreført.
  • Konsekvensene av manglende gjødslingsplan og sprøytejournal er justert – fra et absolutt vilkår for areal- og kulturlandskapstilskudd til et grunnlag for avkorting i tilskuddet.
  • Gå til forskrift, fastsettelsesbrev og teknisk jordbruksavtale