Helgeland Landbrukstjenester

Nettbasert agronomutdanning

Mosjøen videregående skole og Sortland videregående skole får en halv million kroner hver til nettbasert agronomutdanning for voksne.

– Vi har prioritert midler fra landbruksrettede tiltak – spisset til utdanning for voksne. Nettopp fordi vi på denne måten treffer behovene i landbruket. Mange godt voksne som arbeider i landbruksnæringen, får gjennom dette prosjektet muligheter til en formell kompetanseheving ved siden av ordinær jobb, ettersom utdanningen er nettbasert med 8-10 samlinger i året. Med dette tilbudet treffer vi behovene for utdanning i en gruppe som trenger faglig utvikling og formalisering av kompetanse, forteller næringsråd Arve Knutsen (KrF).

Samlinger og nettstudier

Prosjektet går over 2 år og er allerede startet opp, med avslutning våren 2016. Studiet er lagt opp med samlinger og nettstudier. Fullført utdanning gir deltagerne formell kompetanse som agronom, og nødvendig praktisk kunnskap i gårdsdrift. Sortland og Mosjøen videregående skoler har i samarbeid utviklet et tilbud som gir voksne bønder som mangler agronomutdanning, en mulighet til å få denne formelle kompetansen.

– Med prosjektet ønsker vi å utdanne 15 nye agronomer ved Mosjøen videregående skole og 15 nye agronomer ved Sortland videregående skole. Det skal i perioden gis opplæring etter godkjente læreplaner for VG2 landbruk og gartnernæring og VG3 landbruk, samt 2 valgfire programfag for VG3, forklarer fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen (H).

Forankret nasjonalt

Prosjektet ble forankret med utgangspunkt i bl.a. Stortingsmelding 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken hvor det ble gitt følgende signaler:

«Etter- og videreutdanningstilbud må tilrettelegges for livssituasjonen til voksne i landbruket, og for det faktum at rekrutteringsgrunnlaget i distriktene noen ganger er for lite til at man kan opprette lokale desentraliserte tilbud. Innenfor landbruksfagene er det derfor særlig viktig i større grad å ta i bruk fleksible læringsformer, slik at studenter får tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og livssituasjon.»

God oppslutning

Det første kullet med «agronomutdanning for voksne» er allerede gjennomført, og med god oppslutning.

– Landbruksnæringen i Nordland er presset og stadig flere bruk blir lagt ned. Det er derfor viktig å treffe tiltak som kan bidra til å redusere, og aller helst snu, den negative utviklingen. Også innenfor landbruksnæringen kreves det økt kompetanse for å kunne drive mest mulig rasjonelt og økonomisk, utdyper Arve Knutsen.

Utvikling og modernisering

Næringsråd Arve Knutsen finner det positivt at Mosjøen videregående skole og Sortland videregående skole tar tak i denne problemstillingen og tilbyr en nettbasert agronomutdanning.

– Det er viktig for Nordland at landbruket moderniseres. Landbruket bidrar dessuten til opprettholdelse av en rekke arbeidsplasser innenfor landbruksrelatert virksomhet. Prosjektet kan på sikt bidra til økt rekruttering, økt kompetanse, bedre økonomi, færre ulykker, og bedre kvalitetsstyring i landbruksnæringen, påpeker Knutsen.

Voksen kompetanse

Prosjektet med nettbasert og samlingsbasert agronomutdanning for voksne gjennomføres i tett samarbeid med Nettskolen i Nordland.

– En rapport vi har fått utarbeidet, viser at eksisterende struktur i videregående skole ikke nødvendigvis treffer riktig målgruppe i landbruket. Den nettbaserte agronomutdanning tilbyr et viktig komplementært tilbud, og gir voksne arbeidstakere i landbruket både formell kompetanse – og utvidet kompetanse – i en viktig næring som vi ønsker å satse på, avslutter utdanningsråd Oddleif Olavsen.