Helgeland Landbrukstjenester

Landbruksvikar/sykdom

Instruks for tildeling av landbruksvikar

Instruks for Landbruksvikar

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Informasjon om elektronisk søknad til sykdomsavløsning

Dersom du ikke har noen i familien eller i nærheten som kan hjelpe deg med fjøsstellet: Ring Helgeland Landbrukstjenester på tlf 751 13 200 og spør om det fins ledig landbruksvikar, eller om det fins andre ledige avløsere.

Blir du sykmeldt kan du ha rett på inntil kr. 2100,- i støtte til avløsning (sats fra 01.01.23).

Du må ha hatt næringsinntekt fra gården de siste to årene før sykdomsavløsing tok sted, eller i tilfelle nyetablert bedrift må driften egne seg for å gi positiv næringsinntekt over tid.

En oversikt over retningslinjer for tilskudd til sjukdomsavløsning  finner du HER.

Dersom du er bonde og blir sykmeldt fins det ordninger for å få kostnader på avløser refundert. For medlemmene som lønner via oss hjelper vi deg å navigere gjennom søknadsprosedyren. Vi anbefaler alle å bruke det elektroniske søknadsskjemaet, siden det er relativt enkelt å bruke og gir raskere utbetaling (se under). Avhengig av produksjonen har man rett til et beløp pr. dag 7 dager i uka til å dekke lønnsutgifter til avløser/landbruksvikar. Dette gjelder fra første sykdomsdag. For 2023 er maksimalsatsen kr. 2100,- per dag (avløsing i 2022 gir maks. 1.670,- pr. dag). Det er dyretallet på første sykdomsdag, multiplisert med tilskuddsgrunnlaget for ferie/fritidsavløsing, som er avgjørende for hvor mye du får dekt.

 

Avløsertilskudd til
ferie/fritid for husdyr-
produsenter
Maksimalt tilskudd til        sykdomsavløsning
per. dag
kr.    5 000-12 000 kr.    713,-
kr. 12 001-18 000 kr. 1036,-
kr. 18 001-24 000 kr. 1387,-
kr. 24 001-30 000 kr.  1737,-
kr. 30 001-… kr. 2100,-

For å beregne tilskuddet:

Se (i tabellen over) i kolonnen til venstre og finn ut hvilket intervall du tilhører. Da finner du maksimaltilskuddet for sykdomsavløsning i kolonnen til høyre. Fra maksimaltilskuddet skal det trekkes pensjon, lønn, sykepenger og evt. tapt arbeidsfortjeneste som du får dekt av arbeidsgiver eller på annen måte (NAV). Fra og med dag 17 går du over på sykepenger som blir beregnet ut fra næringsinntekten. Søknadsfristen for tilskudd til avløsing ved sykdom er ett år etter siste dag som gir rett til tilskudd. Dette er hovedtrekk i ordningen.

Det kan søkes refusjon for følgende avløserutgifter :

 • avløsning i forbindelse med bondens sykdom eller skade
 • avløsning i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgsovertaking av barn
 • avløsning i forbindelse med barns sykdom eller skade
 • avløsning i forbindelse med bondens dødsfall

Søknad skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Statens Landbruksforvaltning.

Raskere behandling av søknader: Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018

Den 15.august 2018 åpnet det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til da benyttet papirsøknader, men nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Systemet regner ut automatisk I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

Slik gjør du: – Gå til denne siden  der du velger «start tjeneste» – Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende – Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»  – Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv. – Last opp nødvendige vedlegg

Hvis du ikke kan bruke internett Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Ring oss om noe er uklart!

VI ER HER FOR DEG!

Andre nyttige linker:

Landbrukets HMS-tjeneste (NLR-HMS)

Arbeidstilsynet

NAV: jobb og helse

Viktig

 • Dersom begge ektefellene/samboerne er syke samtidig, og begge er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom, kan kun den ene søke om tilskudd
 • Hovedregelen er at det ytes ett tilskudd til avløsning ved sykdom med videre, pr. foretak for samme dag/periode, selv om det er to søkere som er berettiget tilskuddet. Dette gjelder også for samdrifter

Dispensasjon:

For foretak der drifta er basert på heldags arbeidsinnsats fra begge ektefeller/samboere, og begge har rett til tilskuddet i samme periode, kan det vurderes å gi to tilskudd ved dispensasjon. Til samdrifter der flere deltakere er heltidssysselsatte i samdrifta, kan det også være aktuelt å tildele flere tilskudd hvis flere av deltakerne har rett til tilskuddet i samme periode.

Avløsning ved svangerskap/fødsel

Svangerskaps-/foreldrepenger ved fødsel

Graderte foreldrepenger

Uttak av foreldrepenger – og også avløsertilskudd, kan kombineres med arbeid på flere måter.

 • For det første kan foreldrene velge 100 % uttak i 47 (49) uker eller 80 % uttak i 57 (59) uker.
 • For det andre kan foreldrene velge tidskonto med gradert uttak i kombinasjon med arbeid i inntil 3 år. Dersom en tar ut foreldrepenger i kombinasjon med avløserstønad må det velges likt uttak etter begge ordninger. En kan kombinere delvis arbeid med delvis uttak også under uttak av fedrekvoten.
  Graderte foreldrepenger utgjør differansen mellom den valgte arbeidsandel og 100 % arbeid sett i forhold til inntektsgrunnlaget ved beregning av stønaden. Uttaket av foreldrepenger reduseres i forhold til omfanget av arbeidet slik at uttaket fordeles utover et lengre tidsrom. Det samlede beløpet en får utbetalt, er det samme som om en velger fullt uttak av foreldrepenger.
  Det er ingen nedre eller øvre grense for hvor mye/lite en kan arbeide, eller hvor lenge du kan benytte deg av dette, ut over den ytre grensen på inntil 3 år fra fødselen. Graderte foreldrepenger kan tas ut samtidig eller hver for seg av foreldrene. Ved samtidig uttak kan ikke foreldrepengene utgjøre mer enn 100 prosent til sammen (bortsett fra ved uttak av fedrekvoten hvor foreldrene kan komme opp i 150 %). Dersom du ønsker å arbeide deltid og motta delvis foreldrepenger som ikke er fedrekvote, er det et vilkår at også mor arbeider tilsvarende den prosentandelen som du ønsker å få i foreldrepenger. Dette gjelder selv om mor ikke har rett til foreldrepenger.
 • For det tredje kan permisjonsperioden utsettes ved sykdom, ferie og innleggelse på helseinstitusjon. Utsettelse ved ferie gjelder kun lovbestemt ferie på 21 dager og ikke eventuell tariffbestemt eller avtalt ferie ut over dette.

Tidskonto etter avløserordningen gjelder fra 2013.

For barn født etter 01.01.2013 vil det være mulig å benytte gradert uttak av stønad også etter avløserordningen (tidskonto). Det må benyttes samme graderte uttak som det som er godkjent av NAV. Stønaden må tas ut innen tre år etter fødselen.

Ta kontakt med avdelingskontoret ved spørsmål om dette.

Landbruksvikar/sykdomsavløsning

Avløserlagene/Landbrukstjenestene har ansvaret for å etablere en landsdekkende tjeneste der husdyrbrukere og planteprodusenter, med rett til avløsertilskudd under sykdom, skal ha tilgang til en beredskap i tilfelle sykdom eller kriser.

Landbruksvikarene våre administreres av de forskjellige avdelinger i Helgeland Landbrukstjenester. Ved fravær/ferie, skal henvendelser skje til 751 13 200 Mosjøen. Vi håper på en smidig overgang, og et godt samarbeid med dere.

Prisen for bruk av landbruksvikaren til sykdomsavløsing er for tiden kr 2.100,- pr dag (fra 1/1 -23) eks mva. OBS! Prisen gjelder for de to første uker av sykdomsperioden (14 dager).
For ferie/fritid og andre oppdrag, er prisen avhengig av timelønn for landbruksvikaren. For tiden blir totalprisen pr dag ca kr 2.250,- (7,1 timers dag) eks mva. Disse prisene er inkl alle påslag (ikke tillegg for helg/delt dag), og følger prisjusteringa i jordbruksoppgjøret.

Hvordan skal vi i fellesskap få til en god ordning?

Det er ikke krav om at det kun er landbruksvikaren som skal brukes ved sykdom.

Prisen på kr 2.100,- pr dag er knyttet til stillingen som landbruksvikar.

Bruk av landbruksvikaren forutsetter at alle mellomværende med Helgeland Landbrukstjenester er gjort opp.

 • Ved sykdom bør du alltid ta kontakt med oss for å høre om vi har ledig landbruksvikar.
 • For å opprettholde en stabil beredskap, er det viktig at der er villige til å bruke landbruksvikaren til annen virksomhet når han ikke har sykdomsoppdrag.
 • Hvis det gjelder ferie-/fritidsavløsning, bestill alltid landbruksvikaren tidligst mulig. Ved eventuelle skade-/sykdomstilfeller andre steder under den bestillte perioden vil landbruksvikaren bli flyttet.
 • Det er ikke krav om medlemskap i Helgeland Landbrukstjenester for å kunne benytte landbruksvikaren. Vi ønsker dere selvsagt velkommen som medlemmer, slik at vi sammen kan lage et godt opplegg som sikrer landbruksvikaren full sysselsetting selv om det i perioder ikke er behov for sykdomsavløsing.

Det er brukerens etterspørsel som avgjør om dette blir en suksess. Vi oppfordrer derfor alle til å spørre etter landbruksvikar. Vi setter opp liste og prioriterer oppdragene. Ta kontakt ved behov, eller om du har andre spørsmål om sjukdomsavløsning og landbruksvikarordningen.

Både for deg som bonde og oss er landbruksvikarordningen spennende og viktig. Begge parter har ansvar for å bidra på en positiv måte slik at ordningen fungere til beste for landbruket i kommunene.

Sykdom:
Ved sykdomsavløsning blir det fakturert en dagsats på 1.670,- (uansett om det er arbeid som utføres hverdag eller helg) de første to uker (14 dager) av sykdomsperioden. Dette er det samme beløpet som bonden maksimalt får refundert fra Landbruksdirektoratet. Husk å skaffe sykemelding selv for en kortere sykeperiode (egenmelding gjelder ikke) for å få refundert alle utgifter i forbindelse med sykdomsavløsningen.

Sykdom og kriser skal prioriteres

Landbruksvikarordningen skal prioritere sykdom og kriser, men kan og brukes til annet arbeid og ordinær avløsing i når avløseren ikke er i sykdomsavløsing. Det er ikke krav om medlemskap i Helgeland Landbrukstjenester for å bruke landbruksvikar.

Egenbetalinga fra brukerne er kr 1670,- pr dag. Likt med maks dagsats for sykdomsrefusjon. Ved oppdrag til ferie/fritid eller andre oppdrag blir det fakturert til full pris.

Det er brukernes etterspørsel som avgjør om dette blir en suksess. Vi oppfordrer derfor alle til å spørre etter landbruksvikar. Vi setter opp liste og prioriterer oppdragene. Ta kontakt ved behov, eller om du har andre spørsmål om sykdomsavløsning og landbruksvikarordningen.

Vilkår for tilskudd til avløsing ved sykdom.

Følgende tilfeller gir rett til tilskudd til leie av sykdomsavløser:

 • Egen sykdom
 • Følge av syke barn under 12 år eller funksjonshemmet barn under 16 år, til sykehus el.l
 • Svangerskap, fødsel, adopsjon av barn under 15 år
 • Brukers dødsfall

Vilkår for tilskudd:

 • Søkeren må være sykemeldt fra arbeid på bruket.
 • Søkeren må ha næringsinntekt fra bruket.
 • Søkeren må ikke motta mer enn 75% attføring-/rehabilitering- eller uførepensjon.
 • Søkeren må være sykemeldt ut over evt. ytelser for medisinsk rehabilitering el.l.
 • Søkeren må være under 70 år.

Svangerskap, fødselspermisjon:

 • Retten til tilskudd knyttes til det tidsrommet hun eller han mottar
 • svangerskapspenger og foreldrepenger fra folketrygden.
 • Varighet på tilskudd for fødselspermisjon avtale på forhånd. 49 eller 59 uker.
 • Søker må vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de siste 10 måneder før
  fødselen.

Satsene for sykdomsavløsing vedtas i jordbruksforhandlingene hvert år. For inneværende periode, 2023, er satsen på kr 2100,- per dag (7 dager i uka).

Vi i Helgeland Landbrukstjenester hjelper deg å beregne kostnadene i forhold til det du kan forvente å få i tilskudd. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i sykemeldingsperioden.
Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknad om tilskudd.