Helgeland Landbrukstjenester

Orientering om internkontroll i HLT

Hvorfor skal vi innføre Internkontroll (IKT):

Helgeland Landbrukstjenester (HLT) driver en virksomhet som kommer inn under de bestemmelsene som systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid omfatter. Alle avløserlag, med og uten arbeidsgiveransvar kommer inn under forskriften og plikter å ha et IK-system for lagets drift. I de avløserlagene som ikke har tatt arbeidsgiveransvaret må det enkelte medlem etablere et internkontrollsystem.

HLT, med arbeidsgiveransvar, skal ha internkontroll med hensyn på arbeidsmiljøet. Dette kreves ikke av hvert enkelte medlem (såfremt han ikke nytter annen leid hjelp enn avløser, eller lønner avløseren selv).

HLT’s IK-system må fange opp de deler av arbeidsmiljøloven som laget har ansvaret for. Avløserlaget er ansvarlig for å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelse, oppsigelse, permisjoner, lønn, ferieloven osv.

Hva er et Internkontrollsystem:

Et internkontrollsystem er metode for å få oversikt over det en har av aktiviteter og rutiner som påvirker og fremmer helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Disse aktivitetene og rutinene skal så dokumenteres og settes i system. Utfordringen blir deretter å etterleve dette i praksis.

Resultatet av arbeidet som utføres med utviklingen av internkontrollsystemet må bli gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester.

Dette gjøres ved å skrive ned hvordan helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i laget.

Man lager handlingsplan, beskrivelser og instrukser.

De nødvendige dokumenter gjøres kjent for de ansatte.

IK-systemet følges deretter opp og nødvendige utbedringer foretas.

Formålet med forskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Ansvar

Avløserlagets ansvar
Avløserlagets IK-system må fange opp de deler av arbeidsmiljøloven som laget har ansvaret for. Avløserlaget er ansvarlig for å følge arbeidsmiljølovens og ferieloven bestemmelser om ansettelse, oppsigelse, permisjoner, lønn, ferie osv.

Medlemmenes ansvar
Det er det enkelte medlem i avløserlaget (bonden) som står ansvarlig ovenfor avløseren når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet på den enkelte gård. Avløserlaget skal ha rutiner som sikrer at medlemmene i laget er klar over dette ansvaret, og IK-systemet i laget bør inneholde dokumentasjon av disse rutinene.

Landbruksavløserens ansvar
Forskriften slår fast at arbeidstakerne har både rett og plikt til å medvirke ved innføring og utøvelse av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Det er en viktig forutsetning at det er en aktiv deltakelse fra de ansatte for at det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal virke.