Helgeland Landbrukstjenester

FORSIKRING

 

Ansvarskadeskjema-02112018  

Veiledning til utfylling av skjema

 

Yrkesskadeskjema-02112018

Skjema melding om yrkesskade til NAV
(skal følge med alle yrkesskadesaker)

Viktig informasjon rundt forsikringer


Ny helseforsikring for avløsere og bønder

informasjon, brosjyrer og skjema  her >>

skjema for fullmakt her >>

 


Helårs reiseforsikring for NLT-medlemmer

Les mer her >>  


Forsikringspakke

Siden starten i 1991 har NLT arbeidet for å skaffe gode forsikringer innen avløserordningen. I dag består disse av en egen forsikringspakke for avløserlagene.

I dag har avløserlagene gjennom NLT over 1 milliard i lønnsomsetning som grunnlag til yrkesskadeforsikringa. Ved å forhandle hele pakken sentralt sparer vi den norske bonde for utgifter i størrelseorden 3 – 4 millioner. Alle bønder som benytter et avløserlag med arbeidsgiveransvar, som er medlem av NLT, nyter godt av denne forsikringspakken.

NLT´s forsikringspakke er laget for å dekke avløserlaget og dets ansatte (avløserne) best mulig. Samt eventuelle økonomiske tap/skader medlemmene måtte få/lide på grunn av avløserne sitt arbeid.

Pakken består av:
Yrkesskade/yrkessjukdom.

Ansvar

Underslag

Formuetap

Ulykke fritid

Reiseforsikring

Hva omfatter de ulike forsikringene?
Nedenfor har vi prøvd å beskrive de enkelte forsikringer på en kortfattet måte og eksempel på hva den dekker i avløserlagene.

OBS: Det er ikke mulig på en enkel måte å si nøyaktig hva en forsikring dekker. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder størrelse på eventuell erstatning. Selskapene vil til en hver tid følge bestemmelsene i Lov om yrkesskader.

De eksemplene som er benyttet er områder som kan være aktuelle i avløserlagene og er bare ment som eksempel. For å få en fullstendig oversikt over den enkelte forsikring, så ta kontakt med forsikringsselskapet eller les de aktuelle forskrifter.


 

Yrkesskade: (Lov om yrkesskade, i verksatt 1. januar 1990.)

Dekningsområde:

I arbeidstid

I arbeid

På arbeidsstedet

Arbeidstaker har:

Erstatningsrett. (Ikke avhengig av skyld.)

Arbeidsgiver har:

Forsikringsplikt

Erstatningsplikt

Eksempel på dekningsområder:

Ervervsmessig uførhet. (Skade.)

Medisinsk invaliditet.

Menerstatning. (Ved varig medisinsk invaliditet over 15 %.)

Dødsfall

 

Selskapet dekker dokumenterte merutgifter som følge av skaden/sykdommen. (Som ikke blir dekket av Trygdekontoret.)

Eksempel:

Medisiner, Tannbehandling (Briller dekkes ikke), Fysioterapeut, Kiropraktor

Reiser, Telefon osv.

I tillegg dekkes framtidige merutgifter som følge av sykdommen,- eks. medisiner.
Ved dødsfall betales erstatning til ektefelle/samboer, samt erstatning til barn under 20 år. (Var avdøde eneforsørger får barnet dobbel erstatning.) Utgifter forbundet med dødsfallet erstattes med 0,5 G.
Husk: Ved yrkesskade/yrkessykdom skal skjema for «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påkommet under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium» sendes til NAV snarest. Den skadede må og selv følge opp saken videre slik at vedkommende får den erstatning som lov om yrkesskade tilsier.


Ansvar: (Med opphevet varetektsklausul)

Forsikringa skal dekke det erstatningsansvar som avløserlaget kan få som arbeidsgiver for avløser hos bøndene. Forsikringen dekker ting og personskade som er oppstått på grunn av avløseren sitt arbeid på bruket.
Med skade forstås den fysiske skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sjukdom er påført person.
Forsikringa dekker alle typer avløsing.
Eks. på aktuelle skader som dekkes. (Forårsaket av avløseren sitt arbeid.)

Personskader.

Skader eller sykdom på dyr.

Skader på avling eller produkt,- (eks. penicillin i melk.)

Skader på eiendom eller utstyr.

Økonomisk tap som bonden vil få pga. skaden. (Tap av elitemelk, melkekvote osv.)

Skader på motorvogn, traktor og andre arbeidsmaskiner som ikke er dekket av annen forsikring. Ta kontakt med selskapet i tvilstilfeller.

 

Maksimum  erstatning pr. skadetilfelle: kr 10 000 000,-

Egenandel kr 4 000,-

Egenandel familieavløsning kr 6 000,-

Egenandel: BYGG / ANLEGG 10%; minimum Kr 10 000,-  maksimum 100 000,-

 

  • Underslag
  • Tyveri
  • Bedrageri
  • Utroskap
  • Dokumentfalsk
Særvilkår:

Forsikringen utvides til å omfatte sikrede sitt erstatningsansvar for skade som sikrede eller noen på denne sine vegne bruker, har leid, lånt eller mottatt til transport eller forvaring, har påtatt seg å passe, flytte eller fått i oppdrag å reparere, montere, installere, forarbeide, behandle e.l.


Underslag:

Forsikringen erstatter direkte økonomiske tap som konstateres i forsikringstiden og som oppstår som følge av ansatt (lønnet av avløserlaget), beviselig i vinnings hensikt har gjort seg skyldig i følgende straffbar handling overfor avløserlaget eller medlemmene:

 

Dersom straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende ovenfor en eller flere av laget sine tilsette, omfatter forsikringen likevel tap dersom sikrede (avløserlaget eller bonden) kan føre tilstrekkelig bevis for tapet og kan sannsynliggjøre at tapet er forårsaka ved ein straffbar handling som nevnt ovenfor.
Straffbare handlinger forvoldt av datakriminalitet er også omfattet.
Tap ved utroskap er likevel berre dekket når vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe seg selv en uberettiget direkte økonomisk vinning utover forfremmelse, lønnstillegg, tantieme o.l.
Forsikringen omfatter også vikar ansatt i avløserlaget under den fast ansatte sin sjukdom, ferie eller annet fravær.

Maksimum erstatningsbeløp pr. tilfelle kr. 500 000,-

Egenandel kr. 25 000,-


Formuetap:

Forsikringen dekker erstatningsansvar (økonomisk tap) som avløserlaget etter gjeldende rett kan pådra seg under utøvelse av virkspmhet, for så vidt ansvaret gjelder formueskade påført en annen (bonden) ved uteglemmelse, feilskrift, feilregning, feilhørsel eller andre ubevisste feil fra noen av avløserlaget sine ansatte (avløsere eller kontoransatte).

Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting.

Forsikringssum per. tilfelle kr. 500 000,-

Egenandel 10 %; minimum kr.10.000,- maksimum kr. 35 000,-


Ulykke fritid: (Kollektiv.)
Forsikringen dekker ulykke som avløserlaget sine ansatte blir påført i fritida.

For å være med på forsikringen må en i hele sin ervervsmessige arbeidstid være trygdet etter lov om Folketrygd kapittel 11 (ytelser om yrkesskade), og ha en ukentlig arbeidstid som overstiger 20 timer.

Forsikringen omfatter:

Ulykkeserstatning til forsikrede

Invaliditetserstatning til forsikrede

Tap av framtidig inntekt til den forsikrede

Dødsfallerstatning til forsikrede sin ektemake/samboer

Dødsfallerstatning til forsikrede sine barn

 

Eks. på erstatning ved inntekt 7 G og alder 45 år:

Død 15 G

Invaliditet 4,5 G

Uførhet 22 G

 

Dersom ulykkeskaden medfører dødsfall innen ett år etter skaden, betales dødsfallerstatning. Erstatning betales med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbrevet. Det gjøres fradrag for eventuelle forskudd på invaliditetserstatning for samme skade.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live.
Dersom ikke annet er avtalt, betales dødsfallerstatningen til forsikrede sin ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament.


Reise:
Forsikrings omfatter reiser i samband med yrke/erverv og gjelder i EØS-området.
Gjelder ikke på reise mellom hjem og arbeidssted.

Gjelder for daglig leder/ansatte og styremedlemmer i avløserlaget, på reiser som varer inntil 30 dager.

Forsikringen dekker;

Personlige eiendeler inntil kr 15 000,-

Eiendeler som tilhører avløserlaget  inntil kr 15 000,-

Reisesykdom  ubegrenset

Heimtransport v/sykdom ubegrenset

Reiseansvar inntil kr 3 000 000,-

Verdigjenstander inntil kr 6 000,-

Penger, ran og tyveri inntil kr 2 000,-

Penger, i safe inntil kr 3 000,-

 

Når skade/ulykke skjer i utlandet så ta kontakt med forsikringsselskapet eller SOS International snarest mulig.