Helgeland Landbrukstjenester

Endringer i ferieloven

1. juli 2014 ble det endringer i ferieloven. Behovet for endringer bygger primært på at det er skjedd endringer i EU-retten som gjør det nødvendig etter EØS-avtalen å endre norsk lovgivning. Endringene dreier seg hovedsakelig om en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom, samt at dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor senere ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon oppheves.

Orientering om arbeidstid, ferieavvikling og utbetaling av feriepenger

Her finner du veiledning om de mest sentrale reglene om ferie

Rettighetene til feriefritid og feriepenger er nedfelt i Lov om ferie av 29.4.1988 (fl.). I tillegg har enkelte ansatte fått utvidede ferierettigheter, den femte ferieuke, i kraft av tariffavtaler eller individuelle avtaler. For tariffbundne bedrifter er regler om den femte ferieuke nedfelt i tariffavtalens bilag om ferie.

Ferie skal avvikles hvert år

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis ferie på 25 virkedager hvert år, samt seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakere over 60 år. All ferie skal i hovedsak avvikles hvert år. Etter ferieloven kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager som ikke er avviklet i løpet av ferieåret til påfølgende ferieår. Det etter ferieloven ikke lov å «kjøpe ut» feriedager og kompensere manglende avviklet ferie økonomisk. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Automatisk overføring til neste år

Hovedregelen er at ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp obligatorisk skal overføres til neste år. Formålet med endringen er å gi arbeidsgiver et økt initiativ til å oppfylle sin lovbestemte plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler årlig ferie.

Sykdom og foreldrepermisjon

Arbeidstaker som er helt arbeidsufør vil, etter nærmere regler, ha rett til å få utsatt sin ferie. Etter ferieloven kan arbeidstaker bl.a i slike tilfeller kreve overføring av 12 virkedager ferie, men det foreligger ingen plikt på arbeidstaker. Kravet må fremsettes senest 31. desember i ferieåret.

Ved foreldre-/omsorgspermisjon kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden. Her er det ingen rett til overføring av ferie til neste ferieår.

Dersom manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon, er det ingen endringer i forhold til retten til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert.

Arbeidstaker uten full opptjening av feriepenger

Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Arbeidstaker over 60 år

Arbeidstakere over 60 år har rett til en uke ekstra ferie. Den ekstra ferieuken for de over 60 er fastsatt i ferieloven og omfattes derfor av forbudet mot økonomisk kompensasjon av manglende avviklet lovfestet ferie. Dersom arbeidstakere over 60 år ikke avvikler den ekstra ferieuken innen ferieårets utløp vil denne ferien automatisk bli overført til neste ferieår.

Konsekvenser

I de tilfellene det gjenstår feriedager ved årets slutt og årsaken ikke er hel arbeidsuførhet, foreldrepermisjon eller at ansatte har motsatt seg avvikling grunnet økonomisk tap, kan de resterende feriedagene ikke utbetales eller «kjøpes ut» av arbeidsgiver. Konsekvensen av at arbeidsgiver bryter ferieloven ved ikke å sørge for at den ansatte får ferie, blir at feriedagene hoper seg opp fra år til år. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

Avtalefestet ferie

Ferielovens regler vil ikke ha betydning for den avtalefestede ferien. Arbeidstakere med avtale om fem uker ferie vil fortsatt kunne få økonomisk kompensasjon for manglende avvikling av den avtalte ferien, altså de fire dagene som ikke er regulert av ferieloven, når dette fremgår av avtalen.