Helgeland Landbrukstjenester

Årsmøte

Instruks for regionvise medlemsmøter.

Endringer i instruksen kan bare skje på årsmøtet til Helgeland Landbrukstjenester SA. For endringer kreves simpelt flertall.

Helgeland Landbrukstjenetser SA består av følgende regioner:

Region Ytre;   Leirfjord/Alstahaug/Herøy/Dønna

Region Midtre; Vefsn/Hattfjelldal/Grane.

Region Sør; Vega/Sømna/Vevelstad

Region Nord: Hemnes/Rana/Nesna

Årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA bestemmer sammensetningen av regionene.

Det velges 1 utsending til Årsmøtet pr. 20 påbegynt aktiv medlem i hver region. Deletallet kan endres av årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA.

Hvert bruk har inntil 2 stemmer. Hver representant på medlemsmøtet stiller med 1 stemme.

(Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.12.2011)

Instruks for valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av leder og 4 medlemmer. Hvert medlem har ei funksjonstid på 2 år og rullerer med 2 medlemmer på valg hvert år. Leder har en funksjonstid på 1 år.

Hele instruksen finner du her: Instruks for valgkomiteen i Helgeland Landbrukstjenester SA

Endringer i instruksen kan bare skje på årsmøtet til Helgeland Landbrukstjenester SA. For endringer kreves simpelt flertall.

Innstilling til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA.

Valgkomiteen skal innstille leder til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 1 år.

Valgkomiteen skal innstille 2 medlemmer til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 2 år. For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 – to – medlemmer stå på valg hvert år. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret blir valgt til leder, må nytt medlem til styret velges for resten av perioden. Valgkomiteen innstiller 3 varamedlemmer for 1 år i styret.

Valgkomiteen skal innstille nestleder til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 1 år blant de 4 medlemmene i styret som ikke er leder eller ansattrepresentant.

Valgkomiteen skal innstille 2 medlemmer for 2 år til valgkomiteen. Valgkomiteen skal innstille leder for valgkomiteen for 1 år blant valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen skal innstille 1 vararepresentant for ett år

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelser til styret. Forslaget skal være begrunnet. Godtgjørelsen skal bestå av fast godtgjørelse samt møtegodtgjørelse. Fast godtgjørelse dekker alle ordinære og ekstraordinære møter. Ved vurdering av godtgjørelsen bør bl.a. følgende vurderes; nivået i tilsvarende virksomheter, sammenlignbare bedrifter i lokalt (bl.a. når det gjelder årsverk, omsetning og aktivitet). Administrasjonen er behjelpelig med å skaffe til veie nødvendig informasjon.

Ved valg av kandidater til styret og til valgkomiteen, skal det tas hensyn til geografisk fordeling av kandidatene.

Det skal også tas hensyn til kjønn når det velges kandidater til styret og til valgkomiteen.

Minst 1, maksimum 2 av medlemmer av styret skal komme fra lærebedrift.

(Godkjent av årsmøtet 17.03.2016)