Tilskudd

VEILEDNING FOR:

SØKNAD OM:

PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

TILSKUDD TIL AVLØSNING FERIE/FRITID

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

Disse linkene er til nettsider fra Altinn og Landbruksdirektoratet, og er ment som en veiledning i hvordan det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Den 30. juni 2015 fastsatte Landbruks- og matdepartementet (LMD) endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel (FOR-2014-12-19-1821). Endringene trådte i kraft umiddelbart. Kommunen skal heretter behandle søknader om tilskudd i tråd med de siste endringene i forskriften.

Kort oppsummert innebærer endringene i forskriften det følgende:

  • For tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom er øvre aldersgrense på 70 år gjeninnført. For tilskudd på andre grunnlag er det fortsatt ingen øvre aldersgrense.
  • Begrensningen på 365 dager med tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom knyttes til antall dager det er utbetalt tilskudd for. Tidligere var grensen knyttet til antall sykmeldingsdager.
  • Der maksgrensen på 365 dager med tilskudd ved jordbrukerens sykdom er nådd, innføres en venteperiode på minst 26 uker før tilskudd igjen kan utbetales på dette grunnlaget. Eventuelle sykmeldinger i løpet av venteperioden får ingen betydning.
  • Tilskudd til 14 dager avløsning av far i forbindelse med fødselen kan utbetales for avløsning som har skjedd i tidsrommet fra 14 dager før fødselen til 14 dager etter at mor og barn kommer hjem fra sykehuset.
    Det er ikke lenger et krav at avløsningen har skjedd «sammenhengende».
  • Det er mulig å søke om delutbetalinger av tilskuddet ved avløsning utover to måneder. Tilskuddsbeløpet for hele sykmeldings-eller foreldrepengeperioden skal bli det samme enten det sendes én søknad i etterkant eller flere delsøknader i løpet av perioden.

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ute til høring

Største endringer for avløserordninga:

Avløsertilskuddet skal i prinsippet være en refusjonsordning for medgåtte kostnader til avløsning. Bl.a. samdrifter har hittil vært untatt fra refusjonskravet, men fra 1. januar 2015 må alle foretak (også samdrifter) dokumentere sine avløsningskostnader for å få refusjon året etter.

Hittil har gårdbrukeren kunnet velge at tilskuddet skal utbetales til et avløserlag i stedet for til eget jordbruksforetak. Fra 2015 kan tilskuddet bare utbetales til søker, tilsvarende som for andre tilskuddsordninger.

 

Søkere som ønsker mer informasjon om ordningene kan henvende seg til landbruksforvaltningen i kommunen eller søke opp internettsidene til Landbruksdirektoratet: www.slf.dep.no.

 

Reglene som gjelder for disse ordningene følger av «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket«.

 

I tillegg har jordbruksavtalen bestemmelser for disse ordningene. Forskriftene inneholder vilkår, saksbehandlings- og administrative regler, mens jordbruksavtalen inneholder bestemmelser om tilskuddssatser, soner, driftssenter, definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, hvilke tilskudd det kan søkes om ved hver av søknadsomgangene, registreringsdatoer og søknadsfrister.

Jordbruksavtalen finnes her >>>

Forskriftene finnes også på www.slf.dep.no og på www.lovdata.no. Rundskrivene finnes på www.slf.dep.no.