Lønn

LØNN/TIMELISTER

FRIST:

Frist for innlevering av timelister er den 15 i hver måned. Lønningsdag for avløsere er den 25. i hver måned, og innleveringsfristen ovenfor er absolutt siste dersom det skal utlønnes på den inneværende måned. Lønna er «etterskuddslønn» for perioden 16. i foregående måned til 15. inneværende måned.

Timelistene er elektroniske og må fylles ut på egen side i programmet WebTemp (WT). Påloggingsopplysninger og oppdrag blir sendt elektronisk til avløserne slik at de kan registrere fortløpende. For deltidsavløsere og andre som leverer timelister ligger dato for arbeidet på timelistene i oppdraget. Elektroniske timelister sendes til gårdbruker til godkjenning, som så sender de videre til lønningskontoret.

Feriepenger utbetales ca. 15. juni dersom annet ikke er avtalt.

Utfylling/filling av elektroniske timelister:
Norsk versjon: Mal for utfylling av timelister i WT
Engelsk versjon: Norm for filling of timelists in WT 

Enighet  mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet om tariff 2016/-17

Her er Overenskomst jordbruk og gartneri 2016-2018

Her er Tariff 2018-19

Vær oppmerksom på at dette er minstelønnstariffen uten tillegg for helg og delt dag.

Tariffen gjelder fra 1. juni 2017 til 30. mai 2018.