Lønn

LØNN/TIMELISTER

FRIST:

Frist for innlevering av timelister er den 15 i hver måned, unntatt desember da er det frist 5. (utbetaling av lønn ca. 20. desember)

Timelister som blir levert inn senere enn 5. desember blir lønnet ut i januar året etter, og vil bli registrert som lønn avløser, og utgifter gårdbruker på det året.

Lønningsdag for avløsere er den 25. i hver måned, og innleveringsfristen ovenfor er absolutt siste dersom det skal utlønnes på den inneværende måned.

På lønningsdato den 25. blir timer for hele inneværende måned utbetalt for avløsere som er fast ansatt og som lønnes etter avløserplan.

Timelistene er elektroniske og må fylles ut på egen side i programmet WebTemp (WT). Påloggingsopplysninger og oppdrag blir sendt elektronisk til avløserne slik at de kan registrere fortløpende. For deltidsavløsere og andre som leverer timelister ligger dato for arbeidet på timelistene i oppdraget.

Feriepenger utbetales ca. 15. juni dersom annet ikke er avtalt.

Mal for utfylling av elektroniske timelister

Enighet  mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet om tariff 2016/-17

Her er overenskomst-for-jordbruk-og-gartneri

Her er Tariff 2017-18

Vær oppmerksom på at dette er minstelønnstariffen uten tillegg for helg og delt dag.

Tariffen gjelder fra 1. juni 2016 til 30. mai 2017.