Avløsere

KURS

I samarbeid med Nordland Bondelag, arrangerer Helgeland Landbrukstjenester kurs for ungdom som kan tenke seg å jobbe på gård/bli avløsere.

Meld din interesse snarest om dette er noe for deg eller noen du kjenner🙂

 


OVERENSKOMSTEN 2016 – 2018

Overenskomsten omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Tariffavtalen gjøres gjeldende etter krav fra Fellesforbundet på den ene side og NHO Mat og Landbruk på den annen side.

Overenskomsten finner du her >>


Her finner du reglene i Arbeidsmiljøloven om arbeidstid >>



                   

Avløseryrket…..noe for deg???

Se her>>

 

Personalforvaltning

 

 

 


 

Frister for innlevering av timelister for avløsere er 15. i hver måned.

 

 


Sykdomsavløsning, og avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi administrerer avløsertilbud for våre medlemmer. Vi prøver å formidle avløsere til medlemmer som ønsker sykdomsavløsning, og til medlemmer som ønsker avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi har landbruksvikartjenesten (sykdomsavløsning) i følgende kommuner Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Sømna, Vevelstad, Nesna og Vega. Landbruksvikaren prioriteres til sykeavløsning.

I situasjoner der landbruksvikaren må engasjeres i sykeavløsning på tross av at landbruksvikaren allerede er engasjert med ferie- og fritidsavløsning, vil vi arbeide for å finne gode løsninger for alle parter.

Retten til egenmelding for gårdbrukere falt bort ved årsskiftet -09/-10. Dermed er det nødvendig med sykemelding for å kunne få refundert utgifter til sykdomsavløsning.

Det er fullt mulig å gjøre egen avtale med en avløser, for så å bruke Landbrukstjenesten som arbeidsgiver for avløseren. Dette gjelder både ved sykdomsavløsning og ved ferie- og fritidsavløsning. På den måten ordnes yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (såfremt det brukes godkjente timelister) for avløseren av oss, samtidig som lønnskjøringa vil være dokumentasjon i forhold til refusjon ved sykdomsavløsning og tilskudd til ferie og fritidsavløsning.

 

Hva koster landbruksvikaren?
 Hel dag  Pr. time
 Sykdom (alle ukedager)  1.670,-  223,-
 Ferie og fritid – hverdag  2.032,-  271,-
 Ferie og fritid – helgeavløsning (5,5 timer/dag lør-, søn-, helligdager)  2.280,-  420,-

Prisene er inkl. feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjon og administrasjon og gjelder fra 1.1.2019. M.v.a. og evt kjøring kommer i tillegg.

 

Det vil hovedsakelig bli belastet hele dager. Timer kan nyttes unntaksvis.

 

Det blir fakturert etter timer ved ferie- fritidsavløsning i helgene, men det blir fakturert minimum 5,5 timer pr. dag. Helg er lørdag og søndag, samt andre helg- og høytidsdager.
Ved sykdomsavløsning blir det fakturert en dagsats på 1.670,- uansett om det er arbeid som utføres hverdag eller helg. Dette er det samme beløpet som bonden maksimalt får refundert fra SLandbruksdirektoratet etter søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom. Husk og skaff sykemelding selv for en kortere sykeperiode for å få refundert all utgift i forbindelse med sykdomsavløsning.

Hva koster avløsertjenestene ved ferie- og fritidsavløsning?

De som bruker avløsere som er lønnet gjennom  Helgeland Landbrukstjenester (HLT), betaler følgende for avløsertjenesten (kr/time):

1. Grunnlønn etter avtale/tariff
2. Feriepenger (12 % av grunnlønn)
3. Arbeidsgiveravgift (5,1 % av grunnlønn)
4. Arbeisg.avg. av feriepenger
5. Forsikring (3,4 % av grunnlønn), (ansvar 0,2 %, yrkesskade 1,2 % og premie sykelønn 2,0 %.)
6. Pensjon AFP (2 % av grunnlønn)
7. Administrasjon (8 % av grunnlønn), maks kr 18 000,-. D.v.s. at  adm.utgifter til avløsning over kr 18 000,- per år returneres etter årets slutt.

Summen av disse syv punktene utgjør timeprisen eks. mva.
Eventuell kjøregodtgjørelse kommer i tillegg.

 

Viktig: Ved bruk av avløser som også får tilbud om kost og/eller losji må det informeres til HLT hvis det skal trekkes i lønn. Dette gjelder først og fremst ferie/fritid avløsning.

 

Tariff 2019-20 (fra 1. april 2019)

Ved fastsetting av lønn tas det hensyn til tidligere praksis. Vanlig praksis i yrket teller fullt. I tvilstilfeller brukes skjønn ved lønnsfastsettelse. Arbeidstida skal være effektiv; matpauser og kjøring kommer utenom. Vi gjør oppmerksom på at dette er en minstelønns tariff. Det er følgelig fullt mulig å lønne høyere enn denne tariffen.

For skolegang gis vanligvis følgende praksis:
Grunnkurs = 1/2 år, VK1 = 1/2 år, VK2 = 1/2 år, Agrotekniker med husdyr = 1 år.

Arbeidsnorm:

Ansatte i full stilling etter oppsatt plan med jobb annenhver helg
:
1 årsverk = 1694 timer,
1 dag = 7.1 timer (7,5 timer 8 hverdager og 5,5 timer to helgedager blir i gjennomsnitt 7,1 timer over en ti-dagersperiode),
1 uke = 35.5 timer,
1 mnd = 154 timer.
Helg = hele lørdag og søndag, samt andre helg- og høytidsdager gjennom året.

Tariff finner du også under lenken «Info» i menyen ovenfor

 

 


 

Utenlandske arbeidere

 

Sesongarbeid

Ny utlendingslov og forskrift

Endringer fra 1. januar 2015

 


 

Skatteetaten innfører nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere

Fra 1. februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting.

Alle som skal melde innflytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på ett av følgende kontorer:

  • Skatt nord (for Helgeland): Mo i Rana eller Brønnøysund

 

Dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort:

 

Nordiske borgere

 

*    Pass

 

*   og eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister.               Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder.

 

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

EØS-borgere

*  Pass eller godkjent ID-kort

 

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

Borgere utenfor EØS

 

*  Pass

 

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

Dokumentasjon som må medbringes ved melding om innflytting (ved opphold over seks måneder)

 

*  Pass

 

*   eller annen godkjent ID for nordiske- eller EØS-borgere*  Dokumentert oppholdsgrunnlag, som for eksempel:

– Oppholdstillatelse for seks måneder eller mer

– Registreringsbevis for EØS-borgere

*  Dokumentert oppholdstid som for eksempel

– Arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud på mer enn seks måneder (ved oppdrag for bemanningsforetak må du også ha oppdragsbekreftelse med varighet på 6 mnd eller mer)

– Kontrakt på leie/kjøp av bolig

 

Flytting med barn under 18 år

*   For nordiske borgere med barn under 18 år:

– Dersom ikke begge foreldre har signert innflyttingsmeldingen, medbringes

samtykkeerklæring fra forelder som ikke møter eller dokumentasjon fra hjemlandet

som viser foreldreansvar.

*   Ved enkelte tilfeller må godkjent vigsels/fødselsattest medbringes.

 

 

Spørsmål om ID-kontroll

Vi ber om at de som har spørsmål om ID-kontroll tar kontakt med en av følgende personer:

Wenche Westgaard, tlf 751 28 866 / 901 86 619, e-post: wenche.westgaard@skatteetaten.no

Eva Sørensen, tlf 751 28 872, e-post: eva.sørensen@skatteetaten.no

Margareth Hansen, tlf 750 63 686, e-post: margareth.hansen@skatteetaten.no

 

 


Ved spørsmål om utenlandsk arbeidskraft

Vi ber dere ta kontakt med

Ellen Svarsted på tlf 951 00 365 eller epost ellen@h-lt.no. Hennes spesialfelt i HLT er rekruttering, spesielt rettet mot utenlandsk arbeidskraft.

Opplysninger ved bruk av utenlands arbeidskraft i landbruket, les retningslinjer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

You will find Information in English for foreign Employees here. 
Dictionaries and picture dictionaries for foreign Languages (Ordbøker og bildeordbøker for fremmedspråklige): Lexin ordbøker (for mange språk)