Årsmøte

 

Referat Årsmøte HLT 2016

Foreløpig regnskap 2017og budsjett 2018

Nøkkeltall 2017

STRATEGISK PLAN 2017 -2019

 


Instruks for regionvise medlemsmøter.

Endringer i instruksen kan bare skje på årsmøtet til Helgeland Landbrukstjenester SA. For endringer kreves simpelt flertall.

Helgeland Landbrukstjenetser SA består av følgende regioner:

Region Ytre;   Leirfjord/Alstahaug/Herøy/Dønna/Nesna

Region Midtre; Vefsn/Hattfjelldal/Grane.

Region Sør; Sømna/Vevelstad

Region Hemnes

Region Vega

Årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA bestemmer sammensetningen av regionene.

Regionvise medlemsmøter er åpne for alle lagets medlemmer i en region.

Regionvise medlemsmøter skal holdes innen 28.02. i året etter regnskapsåret (det året neste årsmøte gjelder).

 

Regionvise medlemsmøter skjer etter innkalling fra administrasjonen.

 

Ekstraordinære regionvise medlemsmøter skjer etter innkalling fra administrasjonen, eller når 1/3 av medlemmene i en region forlanger det.

På det regionvise medlemsmøtet velges utsendinger til årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA.

 

Det velges 1 utsending pr. 20 påbegynt aktiv medlem.  Deletallet kan endres av årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA.

Hvert bruk har inntil 2 stemmer. Hver representant på medlemsmøtet stiller med 1 stemme.

I tillegg skal regionvise medlemsmøter gå igjennom forløpige regnskap, budsjett og arbeidsplaner for laget.

Det anbefales at regionvise medlemsmøter også inneholder faglige innspill i form av forelesninger eller informasjon som er nyttig for medlemmene.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.12.2008

 

 


Instruks for valgkomité

 

Endringer i instruksen kan bare skje på årsmøtet til Helgeland Landbrukstjenester SA. For endringer kreves simpelt flertall.

 

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer.

 

Første gang valgkomiteen settes sammen, skal den bestå av 12 medlemmer, 1 fra hver av de 12 kommunene.  Ekstraordinære avdelingsmøter velger 1 representant hver til valgkomiteen.  Disse sitter frem til første årsmøte.  Første år skal valgkomiteen i tillegg til innstilling til ordinære valg innstille: 2 styremedlemmer.

Medlemmene i valgkomiteen velges for 2 år av gangen. Hver år går de 2 som har sittet lengst ut. Årsmøtet i Helgeland Landbrukstjenester SA, velger leder blant medlemmene i valgkomiteen.

Innstilling til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA.

 

Valgkomiteen skal innstille leder til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 1 år.

 

Valgkomiteen skal innstille 2 medlemmer til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 2 år. For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 – to – medlemmer stå på valg hvert år. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret blir valgt til leder, må nytt medlem til styret velges for resten av perioden.

 

Valgkomiteen skal innstille nestleder til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 1 år blant de 4 medlemmene i styret som ikke er leder eller ansattrepresentant.

 

Valgkomiteen skal innstille 2 medlemmer for 2 år til valgkomiteen.

 

Ved valg av kandidater til styret, skal det tas hensyn til geografisk fordeling av kandidatene.

 

Det skal også tas hensyn til kjønn når det velges kandidater til styret.

 

Ved valg av kandidater til valgkomiteen, skal det tas hensyn til geografisk fordeling av kandidatene.

 

Det skal også tas hensyn til kjønn når det velges kandidater til valgkomiteen.